REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AKADEMIA TRENERÓW SPORTU

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki Umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, drogą elektroniczną, w zakresie udziału w Kursach/Szkoleniach,
 2. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem www.ats-sport.pl, za pośrednictwem którego Organizator umożliwia zawarcie Umowy,
 3. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem w języku polskim za pośrednictwem Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie,
 4. Organizator – Go Edu Natalia Oleksiak, z siedzibą, przy ul. Antracytowej 6/11, 55-080 Smolec 8961634365, REGON: 527518312, telefon: +48 516 501 395, e-mail: kontakt@ats-sport.pl
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz zdany egzamin maturalny, która uczestniczy w Kursach/Szkoleniach organizowanych przez Organizatora, po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,
 6. Szkolenie – skierowane do Uczestników wydarzenie o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym, poświęcone sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie wykształcenia, zdobycie wiedzy, oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych Uczestników, prowadzone przez Organizatora lub upoważnioną przez niego osobę, 
 7. Kurs – skierowany do Uczestników odpłatny cykl Zajęć/wykładów/warsztatów (zw. łącznie Zajęciami), kończących się egzaminem, realizowanych przez Organizatora w celu przygotowania Uczestników do wykonywania zawodu profesjonalnego trenera sportu/fitness/pływania, 
 8. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459),
 9. Zadatek – zastrzeżenie umowne o którym mowa w art. 394 k.c. służące zabezpieczeniu interesów Umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 10. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 5 Regulaminu.
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na jego stronie internetowej www.ats-sport.pl w sposób który umożliwia bezpłatne zapoznanie się z Regulaminem, jego pobranie i utrwalenie. Regulamin jest także dostępny w miejscu w którym odbywa się Kurs/Szkolenie, w czasie jego trwania. W przypadku reklamacji należy kontaktować się na numer telefonu: +48 516 501 395.

 

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH/SZKOLENIACH

 1. Przed wzięciem udziału w Kursie/Szkoleniu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia.
 2. Szkolenia/Kursy są prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 3. Uczestnicy Szkoleń/Kursów zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 
 4. W ramach korzystania z usług Organizatora zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze obraźliwym, naruszającym dobra osobiste czy bezprawnym, szczególnie podczas trwania Szkolenia/Kursu.
 5. Uczestnicy wszystkich Szkoleń i Kursów organizowanych przez Organizatora oświadczają, że nie będą ich utrwalać, reprodukować, nagrywać w żaden sposób i w jakiejkolwiek formie. 
 6. Go Edu Natalia Oleksiak ma prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz innych materiałów związanych z prowadzonymi przez siebie Kursami/Szkoleniami. Na fotografowanie i utrwalanie przebiegu Kursów/Szkoleń przez Uczestników lub osoby trzecie, zgodę musi wyrazić Organizator.
 7. Uczestnicy wszystkich Szkoleń/Kursów organizowanych przez Organizatora mogą wyrazić pisemną zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video z zajęć i wykładów lub ćwiczeń, oraz na użycie ich wizerunku. Wizerunek i lub/głos Uczestników, którzy nie wyrazili zgody wobec Organizatora nie będzie wykorzystywany w żaden sposób przez Organizatora.
 8. Organizator oświadcza że może wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video i inne materiały zawierające wizerunek, podobieństwo lub głos Uczestników, którzy wyrazili zgodę zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń dla swoich pracowników oraz kolejnych Kursów/Szkoleń.
 9. Organizator ma prawo do zmiany czasu i ilości przeprowadzanych zajęć i wykładów (wyłącznie z ważnych przyczyn lub w razie działania siły wyższej, tj. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń i o ile nie wpłynie to na jakość świadczonych usług), w zależności od ilości Uczestników w danej grupie objętej Kursem/Szkoleniem, o czym poinformuje Uczestników Szkolenia/Kursu do końca pierwszych zajęć na których pojawią się Uczestnicy. 
 10. Uczestnicy kursów, którzy podejmują tryb indywidualny, muszą ukończyć kurs w przeciągu maksymalnie 60 dni od momentu zakupienia kursu, w przypadku niezrealizowania określonej ilości godzin tj. 20 godzin szkoleniowych z winy uczestnika, niewykorzystane godziny przepadają. Uczestnik kursu w trybie indywidualnym ma prawo do odwołania ustalonych zajęć z wykładowcą jedynie po uprzednim poinformowaniu go droga telefoniczną lub mailową na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem umówionych zajęć. W przypadku braku informacji, ustalone godziny zajęć przepadają.
 11. Organizator ma prawo do zmiany terminu danych zajęć oraz terminu rozpoczęcia bądź zakończenia Kursu/Szkolenia, (wyłącznie z ważnych przyczyn lub w razie działania siły wyższej, tj.  wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń i o ile nie wpłynie to na jakość świadczonych usług) po uprzednim poinformowaniu Uczestników danych Szkoleń bądź Kursów i uzyskaniu ich zgody na planowane zmiany.
 12. Ostateczny rozkład zajęć prowadzonych w ramach Kursu/Szkolenia ustalany jest przez Organizatora po zakończeniu pierwszych zajęć, w związku z czym może różnić się od rozkładu zajęć przekazanego Uczestnikom przed rozpoczęciem Kursu/Szkolenia. Uczestnicy informowani są o wszystkich zmianach w rozkładzie zajęć z odpowiednim wyprzedzeniem.
 13. Kurs odbyty przez Uczestnika kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego Uczestnik Kursu otrzymuje stosowny certyfikat.
 14. Poprzez udział w Kursie/Szkoleniu Uczestnik otrzyma usługi i zajęcia dydaktyczne oraz propozycje wykonania określonych rodzajów ćwiczeń fizycznych. 
 15. Organizator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z danymi zajęciami, w szczególności Organizator nie odpowiada za skutki niewłaściwego korzystania przez Uczestników z dostarczanych usług i prezentowanych ćwiczeń. 
 16. Uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu propozycji z zakresu ćwiczeń sportowych czy rekreacyjnych, w szczególności za wykorzystywanie ich i wykonywanie niezgodnie z instrukcjami osoby prowadzącej dane ćwiczenia czy zajęcia.
 17. Go Edu Natalia Oleksiak nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
 18. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadają zdany egzamin maturalny. Zapisanie się na Kurs/Szkolenie przez osobę nie spełniającą powyższych warunków, nie zwalnia z obowiązku zapłaty za dostarczone przez Organizatora usługi.

 

§ 3 CENY/PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki. 
 2. O całkowitej wysokości ceny Kursu/Szkolenia z wyszczególnieniem kwoty zadatku Uczestnik informowany jest każdorazowo przed zawarciem Umowy.
 3. Usługi świadczone przez Organizatora w ramach Szkoleń/Kursów są płatne. 
 4. Zgłoszenie się Uczestnika na Kurs/Szkolenie wiąże się z obowiązkiem zapłaty, poprzez uiszczenie ceny, przebiegające dwuetapowo: 
 1. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia i zawarciu Umowy drogą elektroniczną poprzez naciśnięcie w Serwisie odpowiedniego pola (przycisku) „Kup Teraz”, Uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia  określonej przez Organizatora kwoty pieniężnej, z góry w formie zadatku, na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. 
 2. Pozostałą do rozliczenia z Organizatorem kwotę, stanowiącą należność Organizatora, za Kurs/Szkolenie, Uczestnik zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Organizatora, w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem Kursu/Szkolenia. 
 1. W przypadku gdy Uczestnik zawiera Umowę w terminie krótszym niż 4 dni od dnia rozpoczęcia Kursu/Szkolenia, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty całości ceny za Kurs/Szkolenie w terminie 4 dni od dnia rozpoczęcia Kursu.
 2. Zadatek zaliczany będzie na poczet ceny, tj. należności Organizatora z tytułu Umowy zawartej przez Uczestnika z Organizatorem na podstawie niniejszego Regulaminu. W przypadku niedojścia do skutku Umowy z winy Organizatora Uczestnik ma prawo dochodzić zadatku w podwójnej wysokości.
 3. Jeżeli Uczestnik nie uiści całości zadatku w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, Organizator wezwie Uczestnika do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Organizator anuluje zgłoszenie na Kurs/Szkolenie danego Uczestnika, informując o tym Uczestnika drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Rezygnacja ze zgłoszenia na Kurs/Szkolenie, tj. rozwiązanie Umowy przez Uczestnika lub rozwiązanie Umowy przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Uczestnika ze względu na naruszenie istotnych postanowień Umowy, do których zalicza się w szczególności nieuiszczenie pełnej ceny za Kurs/Szkolenie zgodnie z postanowieniami par. 3 niniejszego Regulaminu oznacza przepadek wpłaconego zadatku. Zadatek jest zwracany, w sytuacji w której Uczestnik odstępuje od Umowy zgodnie z postanowieniami paragrafu 5-tego niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego upoważnia Organizatora do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.
 6. Uczestnik może dokonać płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Organizatora, lub wykonać płatność internetową z wykorzystaniem platformy PayU.
 7. Wyboru sposobu dokonania płatności dokonuje Uczestnik podczas składania zamówienia, tj. zgłaszania swojego uczestnictwa w Kursie/Szkoleniu.
 8. Za dzień zapłaty uważa się dzień w którym środki wpłynęły na rachunek Organizatora bądź zostały wpłacone w kasie Organizatora. 
 9. Płatności internetowe dokonywane online za pośrednictwem Serwisu obsługiwane są za pośrednictwem platformy PayU dostępnej pod adresem www.payu.pl, wykorzystywanej przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

 

§ 4 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że sposób realizacji usług przez Organizatora nie jest zgodny z Umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: kontakt@ats-sport.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora, tj. ul. Antracytowej 6/11, 55-080 Smolec lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 516 501 395.
 3. Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z Umową usługa miała być wykonana.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, datę niewłaściwego wykonania reklamowanej usługi, opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi, a także żądanie osoby zgłaszającej reklamację.
 5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. W tym terminie do Uczestnika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uczestnikom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy drogą elektroniczną.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w przypadku świadczenia usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku gdy Kurs/Szkolenie rozpoczyna się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy, jednak Uczestnik w takiej sytuacji ma obowiązek zapłaty za usługi wykonane przez Organizatora do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty należnej Organizatorowi oblicza się w takiej sytuacji proporcjonalnie do zakresu spełnionych  przez Organizatora usług w stosunku do uzgodnionej w Umowie Ceny.
 4. Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej, w przewidzianym ustawowo terminie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Uczestnika, zadatek o którym mowa w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń na rzecz Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
 6. Uprawnienie Uczestnika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, do odstąpienia od Umowy – zostaje całkowicie wyłączone.

 

§ 6 DANE OSOBOWE i PRAWA AUTORSKIE

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu www.ats-sport.pl.
 3. Wszelkie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w szczególności, zdjęcia, pliki audio i wideo oraz teksty wykorzystywane przez Organizatora lub umieszczone na stronie serwisu www.ats-sport.pl, podlegają ochronie prawno autorskiej i nie mogą być kopiowanie, powielane ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób w części lub w całości bez  wyraźnej zgody Organizatora, w tym w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, ani wykorzystywane w celach komercyjnych przez osoby trzecie.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 
 3. Wszelkie spory między Organizatorem, a Uczestnikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Uczestnik może również zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczestnik może także złożyć swoją skargę z wykorzystaniem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku sporu Organizatora z Uczestnikiem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, w związku z Umową zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy według siedziby Organizatora. 
 6. W przypadku sporu Organizatora z Uczestnikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 7. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wprowadzane w Regulaminie, nie mają na celu naruszać praw Uczestników, nabytych przed wprowadzeniem zmian. 
 8. O każdych zmianach w regulaminie Organizator będzie informować poprzez stronę Serwisu internetowego www.ats-sport.pl z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia i nie będą dotyczyły Umów już zawartych pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem.
 9. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 13 września 2023 r.